Wat is geweld?

Onder geweld verstaan we, in navolging van de Europese Commissie:

'Elke handeling (of dreiging daarmee) die het zelfbeschikkingsrecht
de zelfontplooiing en de lichamelijke integriteit van personen aantast.'

Met andere woorden, geweld zijn acties die anderen schade berokkenen of hen beperken in hun ontwikkeling  en  hun  vrijheid om over  zichzelf  te  beslissen.  Er  zijn  verschillende  vormen  van geweld:  fysiek,  seksueel,  psychisch  en  economisch geweld.  Deze  vormen  lopen  vaak  door elkaar.

Familiaal geweld is geweld dat plaatsvindt tussen mensen die in een nauwe, belangrijke relatie met elkaar staan of stonden. Bijvoorbeeld tussen broers en zussen, ouders en kinderen of tussen partners.

'Familiaal geweld is elk dwingend en/of intimiderend gedrag, dat uitgeoefend wordt tegenover
een gezins- of familielid of (ex-) intieme partner en dat gepaard gaat met geweld of dreiging
met geweld en een langdurige invloed heeft op het gezin of individuen in het gezin.'

Geweld kan verschillende vormen aannemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • partnergeweld

  • stalking

  • kindermishandeling & -verwaarlozing

  • oudermishandeling

  • ouderenmis(be)handeling

  • eergerelateerd geweld

  • geweld tussen broers en zussen

  • ...

 

Geweld laat diepe sporen na. Niet enkel slachtoffers en daders ondervinden negatieve gevolgen, 
maar ook zij die er onrechtstreeks bij betrokken zijn!

Om  meer te weten te komen over de oorzaken, gevolgen en cijfers omtrent de  verschillende vormen van geweld, surf dan door naar onze thema’s-pagina.

Zoek  hulp  bij  (vermoedens  van)  geweld. Klik hier  voor  meer  info  over  waar  je  terecht  kan voor hulp of een luisterend oor.

Geweld maakt dat we niet meer kunnen ZIJN wie we zijn.